ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ จากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา และ ผศ.ดร.ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันวิจัยสายพันธุ์เชื้อรา เพื่อใช้ในการควบคุมเพลี้ยอ่อน อันนำมาซึ่งการช่วยลดปริมาณใช้สารเคมี ในพืชผัก

ซึ่ง ผศ.ดร.ศิรินันธ์ จาก มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า เหตุผลที่ตน และ ผศ.ดร.มาลี จาก มทร.ล้านนา ได้ร่วมวิจัยเชื้อรา ว่า เกิดจากการสังเกตเห็นว่า ปัจจุบันสังคมได้ตื่นตัวเรื่องสภาพแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงการคำนึงถึงผลเสียของการปนเปื้อนของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในอาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้ ทำให้หลายฝ่ายต่างต้องการที่จะลดปริมาณการใช้สารเคมีลง ซึ่งต่างก็คิดค้นหาวิธีการอื่นมาทดแทน โดยในส่วนของการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกศึกษาหาสายพันธุ์เชื้อรา ว่าชนิดใดที่มีความสามารถควบคุมเพลี้ยอ่อนได้ ซึ่งเพลี้ยอ่อนพวกนี้รู้จักกันดี คือ เพลี้ยอ่อนลูกท้อ พบเห็นได้ในพืชผัก โดยเฉพาะพริก นอกจากทำความเสียหายให้แก่พืชผักแล้ว ยังเป็นตัวนำเชื้อไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชชนิดอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ ผลจากการทดสอบแบบ CAD (แคด) พบว่า เชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเพลี้ยอ่อนทั้ง 2 ชนิด คือ Metarhizium sp. ไอโซเลต 7965 ซึ่งเป็นไอโซเลตที่ มีคุณสมบัติคือเลี้ยงง่าย เติบโตและสร้างสปอร์ได้เร็ว เหมาะสมในสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ เพราะการระบาดของเพลี้ยอ่อนมักเกิดขึ้นในพืชผักหลายชนิดพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องหันมาใช้สารเคมีมากขึ้น แต่หากสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อรานี้ได้ แล้วนำไปใช้ในวงการเกษตร ก็เท่ากับว่าช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีฆ่าแมลงลงได้ ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค นับเป็นอีกงานวิจัย อันเป็นแนวทางที่จะต่อยอดนำไปพัฒนาใช้กับเชื้อราตัวอื่นๆ ซึ่งพบเห็นได้ตามธรรมชาติ มีอยู่หลากหลายชนิดให้หยุดการเจริญเติบโตได้อย่างชะงัด

รีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply