โดยนิทรรศการ “นวัตกรรมนำสมัย..คนพิการไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคม” เป็นการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่มีการศึกษาคิดค้นและประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สามารถคว้ารางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งผลทำให้คนพิการไทยมีศักยภาพและความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดำรงชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สวนอัมพร

สำหรับ 12 หน่วยงานนั้น ประกอบไปด้วย 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี นำรถเข็นไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้ป่วยแบบพับได้ 2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ นำโปรแกรมภาษาไทยเป็นภาษามือสามมิติ อุปกรณ์เปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับคนพิการแขน และหุ่นยนต์ดินสออ่านภาษามือไทย 3.วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล นำภาษามือ 3 มิติ และแผ่นกระดาษเรขาคณิตสำหรับคนพิการทางการมองเห็น 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นำโปรแกรมอ่านภาษาไทยบนมือถือสำหรับคนตาบอด 5.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอ 9 ช่องมหัศจรรย์ 6.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นำโปรแกรมอ่านหนังสือบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า SCANNING และโปรแกรมเดาคำศัพท์ 7.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำอุปกรณ์ควบคุมเมาส์ด้วยศีรษะสำหรับคนพิการแขน 8.ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำเครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะสำหรับคนพิการทางสายตา 9.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำกระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนพิการทางสายตาสำหรับการเรียนรู้ เรื่องกราฟ 10.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้และโปรแกรมเพื่อคนพิการในการใช้ INTERNET 11.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ นำโปรแกรมอ่านภาษาไทยบนมือถือสำหรับคนตาบอด และ 12. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำโปรแกรมแปลงภาษามือเป็นข้อความและเป็นเสียง

พิชญ์สินี อมรกุลพิทยา 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply