รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้ามอบส้วมกระดาษ ที่ผลิตขึ้นเอง จากฝีมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จำนวน 120 ตัว แก่นายชัยยศ จิระเมธากร รมช. กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ (8/11/53) เพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม สำหรับใช้บรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานของผู้ประสบภัย

ซึ่ง อาจารย์กมลสร ฐานวิเศษ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะมีวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 1 เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบพฤติกรรมและสัดส่วนของมนุษย์ (Human Scale) ในการนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน สถาปัตยกรรมภายใน แต่ทั้งนี้นักศึกษาฯ ได้เห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัด จึงได้นำสถานการณ์จริงมาปรับใช้ในวิชาเรียน ผลิตส้วมกระดาษกล่อง เพื่อใช้สำหรับขับถ่ายทั้งหนักและเบา ทดแทนการใช้ห้องน้ำ สำหรับไว้ใช้เฉพาะกิจช่วงน้ำท่วม หรือพื้นที่ที่ไม่สะดวก หรือห้องน้ำไม่เพียงพอ โดยจุดเด่นคือพกพาได้ น้ำหนักเบา ขึ้นรูปได้ง่าย และแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานปกติ การันตีรับน้ำหนักคนนั่ง 100 กิโลกรัม

ทั้งนี้วัสดุที่ใช้ในการผลิตได้แก่ กระดาษลัง (ลูกฟู) ขนาด 1×2 เมตร กระดาษ 87 แผ่น โดย “ส้วมกระดาษ” มี 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนตัวถัง ผลิตด้วยกระดาษลัง มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักขณะใช้งานได้ถึง 100 กิโลกรัม และส่วนฝาครอบ ผลิตด้วยกระดาษลัง สามารถเปลี่ยนอันใหม่หลังการใช้งานเพื่อสุขลักษณะ เปิด – ปิดได้ โดยงบประมาณที่ใช้ในการผลิตได้มาจากการขอรับบริจาคจากนักศึกษา ซึ่งได้รับเงินบริจาคในการจัดซึ้อวัสดุ เป็นจำนวน 15,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกส่วน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตส้วมกระดาษต่ออัน ประมาณ 150-200 บาท เท่านั้น

สุรีรัตน์ นพยอด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

ธ.ค. 08th by pleLeave a Reply