นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน( สช.) เปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติยกเลิกหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องเพราะเห็นว่ารายวิชาที่ต้องเทียบโอนไม่สอดคล้องกันทำให้นักศึกษาที่จบระดับ ปวส.ไม่สามารถเทียบโอนวิชาได้และหันไปเรียนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยแทน ส่งผลให้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดผู้สมัครเรียนเข้าสายอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนหายไปกว่า 50 %

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมหารือถึงทิศทางในการเชื่อมโยงการเรียนระดับ ปวส.ต่อเนื่องปริญญาตรี 2 ปี อีกครั้งหนึ่ง ตามแนวคิดสร้างบัณฑิตสายวิชาชีพมารองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558

อย่างไรก็ตามมทร.กรุงเทพได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพหลักในการนำร่องการเทียบโอนวิชา ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดสาขาวิชาที่เรียนแบบต่อเนื่องไว้แล้ว ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเทียบโอนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2 หรือเกรดซี ถึงจะเทียบโอนเป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องได้ในทุกมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมโครงการต้องนำรายวิชาที่กำหนดเข้าไปปรับในหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเทียบโอน ซึ่งความร่วมมือนี้จะเริ่มได้ในปีการศึกษา 2556

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ต.ค. 21st by 89-5MHZLeave a Reply