รศ.ดร. วินิจ โชติสว่าง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวบรวมข้อมูลและให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีให้แก่นักศึกษาต่อสมาคมอาเซียน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ก้าวสู่สากลต่อไป โดยภายในศูนย์จะมีการจัดหาข้อมูลความรู้ในรูปของสื่อ สิ่งพิมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเว็บไซต์ประชาคมอาเซียน และเผยแพร่กิจกรรมข้อมูลความรู้

ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทาง  มทร.อีสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญซึ่งนอกจากการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และคณาจารย์แล้ว  ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายๆ ด้านให้ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะความสามารถอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้บรรจุวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียนเป็นหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขัน ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

ธ.ค. 23rd by 89-5MHZLeave a Reply