ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น และการจัดสอบในปีการศึกษา 2554  ทั้งนี้ทางสถาบันทดสอบฯ ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและวิทยาเขต รวมทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ ทั้งนี้ทาง มทร.ล้านนารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทดสอบฯ   ในการนี้ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ อาคาร สถานที่ อาหาร น้ำดื่ม สถานที่เพื่อรองรับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสอบ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เกิดความประทับใจมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่จะเข้าสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ดำเนินการสอบเป็นเวลา 2 วัน คือวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 รวมผู้เข้าสอบร่วม 2 พันคน

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวเสริมว่า  การทดสอบทางการศึกษาระดับด้านด้านอาชีวศึกษา หรือที่เรียกว่า V-Net (Vocational National Education Test ) หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิด ของนักเรียนในปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  และปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)   ทั้งนี้ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 แบบทดสอบจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สมรรถนะพื้นฐานและการเรียนรู้ สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา และสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ ผู้เข้าสอบ 1,337 คน และวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ แบบทดสอบจำนวน 2 ฉบับ สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ และสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ และสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ  ผู้เข้าสอบ 512 คน ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาท่านที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์  www.lpc.rmutl.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ม.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply