เมื่อวัน 20 มกราคม ที่ผ่านมา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง  จ.สงขลา  จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกอาเซียน” โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นวิทยากร    ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทั้งจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานคับคั่งกว่าพันคน

รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทางคณะจึงได้จัดโครงการสัมมนา “เปิดโลกอาเซียน”  ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ตลอดจนนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการพัฒนาด้านความคิดใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผน ทั้งด้านการศึกษา บุคลากร และการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อไป   สำหรับการบรรยายพิเศษดังกล่าว มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ม.ค. 26th by 89-5MHZLeave a Reply