นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯได้เล็งถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ มีคณะและสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีความสนใจในการประกอบอาชีพ นักพัฒนาโปรแกรม หรือ Programmer ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่จำเป็น และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากที่ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม ทางบริษัทยังสอบและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้น จากนั้นสอบวัดผลหลักสูตรเข้มข้นและคัดเลือกนักศึกษารับทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะรับบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทด้วย

ด้าน นางสาวฐาปนี เอี่ยมปาท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ส่วนตัวสนใจหลักสูตรแบบนี้ การอบรมวันนี้ได้รับความรู้หลายเรื่องยกตัวอย่างในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ ได้เรียนรู้จากพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มาเล่าและมาสอนปฏิบัติ  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางบริษัทและมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น สำหรับใครที่สนใจทางด้านอาชีพสายงานนี้ ต้องฝึกฝนเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเวลา   ส่วน นางสาวภัทรกรณ์ สุ่มมาตย์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า การเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอ Programmer ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเนื่องจากต้องมีการพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับตนเองที่ต้องพัฒนาความรู้ที่มีให้มากขึ้น  การอบรมในวันนี้ทำให้รู้ว่า ชีวิตจริงในการทำงานกับการเรียนไม่เหมือนกัน ดูได้จากข้อสอบที่ทางบริษัทได้นำมาทดสอบยากยิ่งกว่าข้อสอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้เตรียมตัวเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา  และ นายวรันธร ดีทัพไทย นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า โดยส่วนตัวสนใจทางด้านการดีไซน์เว็บไซต์ เขียนเว็บ ความรู้ที่ได้ในวันนี้ ได้รู้หลักของการออกแบบเว็บไซต์ เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต “ในห้องเรียนได้รับความรู้อีกแบบ การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ได้รับความรู้อีกรูปแบบหนึ่ง การที่ออกมาศึกษานอกห้องเรียน เหมือนเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ” สายงานทางด้านนี้ต้องมีทักษะใหม่ๆ เพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ล้ำหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply