รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมโดยรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. และเปิดรับเฉพาะบางสาขาที่คณะเปิดรับเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 90 คนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 110 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 115 คน

โดยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 15 มีนาคม 2555  และกำหนดสอบข้อเขียนวันที่  19 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. โดยสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครในแต่ละคณะที่สนใจศึกษาต่อ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply