คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1   ใน วันอาทิตย์ที่ 4  และ 11 มีนาคม 2555  และรุ่นที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่ 18  และ 25  มีนาคม 2555   ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรการอบรมมีใบประกาศนียบัตร และตลอดการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น         ท่านที่สนใจสามารถส่งชื่อ-สกุล, ชื่อบริษัทและเบอร์ติดต่อหรือ อีเมล์มาที่ swc_x9@yahoo.co.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์  085-168-3175  หรือดูรายละเอียดและตารางการอบรมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  www.rmutk.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply