จากการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าทองแดงและบ้านวังน้ำเย็น ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก  ซึ่งคณะทำงานได้ให้ความรู้เรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้นำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการขยะ และการสร้างบ่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว เพื่อสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่าย และลดมลพิษในชุมชน ชาวบ้านและ อสม. จึงจัดการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.ล้านนา จังหวัดตาก  โดยมีนายวีระ สิงห์พลเดช สมาชิก อบต.บ้านนาโบสถ์ และชาวบ้าน  อาจารย์นิวัตร  สระบัว หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ อาจารย์และนักศึกษา รวบรวมขยะจากทุกบ้านไปที่สำนักสงฆ์ท่าทองแดง    แล้วทำการคัดแยกขยะเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าหรือจำหน่ายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนำรายได้ไปสร้างกุฏิพระสงฆ์ มีชาวชุมชนบ้านท่าทองแดง นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประมาณ 150 คน ได้ปัจจัยเพียงพอในการสร้างกุฏิได้ 1 หลัง

สมาชิก อบต.บ้านนาโบสถ์ กล่าวว่า หลังจากที่ชาวบ้านได้ความรู้เรื่องการจัดการขยะจาก มทร.ล้านนา ตาก จึงใช้สำนักสงฆ์เป็นธนาคารขยะ เพื่อรวบรวมและคัดแยกขยะ ไว้จำหน่ายแล้วนำเงินเข้าสำนักสงฆ์เพื่อสร้างถาวรวัตถุเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมของชุมชน ชาวบ้านท่าทองแดงจึงต่อยอดโครงการฯ โดยจัดโครงการ 30 วันสร้างครัวเรือน 1 วันสร้างบ้านเมือง (30 วันทำงานเลี้ยงครอบครัว และเสียสละ 1 วันร่วมกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่มีสุขอนามัยที่ดี) อบต.บ้านนาโบสถ์ สนับสนุนงบประมาณอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมู่บ้านละ 5,000 บาท ชาวบ้านจึงจัดการทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้ เป็นการทำบุญและรักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply