อาจารย์เพ็ญภาวีร์ เจริญชัยนาม อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนทางการออกแบบแฟชั่นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะทางสาขาวิชา และนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางแฟชั่นให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  รวมถึงการนำเสนอผลงานแฟชั่นที่ได้สร้างสรรค์ในที่สาธารณชนนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในตัวบุคคล  ดังนั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดแสดงผลงาน Fashion V Together The student fashion showcase                             ภายใต้ชื่อธีม “WONDERLAND”   ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมิติทางการเรียนรู้ใหม่ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นและประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างการเรียนรู้จากทฤษฎีในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสายอาชีพ โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้การเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญอีกทางหนึ่งที่จะสนับสนุนองค์กรและสายงานร่วมให้เกิดความแข็งแรง และมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาในเครือข่าย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรแก่การปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการประมวลผลความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จอีกขั้นของนักศึกษา

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชมงาน Fashion V Together The student fashion showcase “WONDERLAND”    ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม  นี้  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ DPU  HALL อาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 776, 086-0586618 หรือ www.facebook.com/fvt01

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply