ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จำนวน 79 คน ร่วมโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ และวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน” ณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมสำนึกรักวัฒนธรรมไทย ร่วมประสานวัฒนธรรมอาเซียน เปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรของคณะ

โดยเส้นทางการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) มุ่งสู่สถานีหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของชาวเกาะยอ ร่วมศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวภาคใต้ในอดีต ประสานวัฒนธรรมมาเลเซียข้ามต่อไปยังเกาะปีนังหรือเกาะหมาก ชมวิถีชีวิตของชาวปีนัง รวมถึงชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่แบบโปรตุเกส จีน ชมทะเลปีนัง ป้อมปืนประภาคาร หลังจากนั้นสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเขาเต่า ชมความสวยงามวิจิตรตระการตา ของวัดดามิการาม(วัดพม่า) และวัดไชยมัคลาราม(วัดไทย) ในมาเลเซีย ชมจัตุรัสเมอเดก้า และสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ ชมเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ มัสยิดหินอ่อน และชม KL Tower (ตึกปิโตรนาส) กับตึกคู่แฝด(TWIN TOWER) ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย  ศึกษาความแตกต่างจากหลายชาติ หลายภาษาของผู้คน ที่มุ่งสู่คาสิโน   เสี่ยงโชค ณ เก็นติ้งไอแลนด์ สถานีสกายเวย์ นั่งกระเช้าที่ข้ามภูเขายาวที่สุดในเอเซีย ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และธรรมชาติที่งดงาม สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนเทือกเขา ชมความงามของสถานที่ การตกแต่ง สวนสนุก และแหล่งช็อปปิ้ง

วันต่อมาชม สำนักรัฐมนตรี มัสยิดสีชมพู ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่าที่ทันสมัยถือเป็นเมืองของรัฐบาล เดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซีย ชมช่องแคบมะละกา วิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองเก่ากับสายน้ำ ชมความงามของ  หอนาฬิกา  กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ดินแดนของดัชในอดีต และ 2 วันสุดท้ายศึกษาวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันมือ   ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค จุดชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ที่ฉากหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท                      ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์จากอดีตถึงปัจจุบันที่เกาะเซนโตซ่า ชมน้ำพุดนตรี  การแสดงระบำไฟซึ่งตื่นตาตื่นใจด้วยภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และวันสุดท้ายที่สวนสนุกจำลองเครื่องเล่นจากภาพยนต์ชื่อดังต่างๆของ Hollywood จากสหรัฐอเมริกา ณ UNIVERSAL STUDIO พร้อมศึกษาเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของสิงคโปร์บนถนนออร์ชาร์ด ที่มีผู้เยี่ยมเยียนจากทุกประเทศ ซึ่งได้รับความประทับใจและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกท่าน จากนั้นทีมงานเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

ก.พ. 29th by 89-5MHZLeave a Reply