คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานคลิปวีดีโอมือถือ นักข่าวเยาวชน เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้ผู้สนใจต้องรวมกลุ่ม 3 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน ถ่ายคลิปวีดีโอมือถือความยาวไม่เกิน 2 นาที มีความละเอียดขั้นต่ำ 2 ล้านพิกเซล และไฟล์ผลงานมีนามสกุล . mpg4 หรือ .mpg

โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mct.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-9009 – 15 ต่อ 6870 – 1 ในวันและเวลาราชการ

นภสร ไชยคำภา

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply