รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับ ปริญญา โดยหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดการเรียนการสอนปัจจุบันเน้นไปที่สาขาวิชาที่ได้ รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก มุ่งเน้นบริการด้านการศึกษาและวิชาการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับนักศึกษาในภูมิภาคนี้ร้อยละ 80

ในอนาคตสำหรับหลักสูตรที่จะเปิดเพิ่มคือ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง หลักสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ยังขาดบุคลากรด้านนี้ ทั้งนี้การเปิดหลักสูตรต่างๆ นั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งต่อไปจะต้องมีแพทย์แผนไทยประจำตำบลทุกตำบล และคำนึงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้วยว่า มีความสามารถเพียงพอที่จะจัดหลักสูตรการศึกษานั้นได้หรือไม่

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการสภา มหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ ซึ่งจะทำให้บัณฑิตที่จบหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply