ปัจจุบันมีนักวิจัยคิดค้นยารักษาโรคต่างๆ หลากหลายชนิด และรูปแบบของยาก็แตกต่างกันไป แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ก่อนจะจ่ายยาให้ผู้ป่วย แต่ละครั้งจะต้องทำการนับยา ซึ่งในแต่ละวันตามโรงพยาบาลต่างๆ มีผู้ป่วยเป็นจำนวน จึงส่งผลให้ล่าช้าเพราะต้องนับด้วยมือ อีกทั้งเครื่องนับเม็ดยาจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและจะมีใช้ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ นายภราดร สังข์พรหม , นายณัฐวุฒิ นิลจู และนายยศกร โชติรัตน์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องนับจำนวนเม็ดยา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเป็นการลดการนำเข้าเครื่อง นับจำนวนเม็ดยาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงอีกทางหนึ่ง โดยมีอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้ นายภราดร ตัวแทนกลุ่ม เล่าว่า เครื่องนับเม็ดยาต้นแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบรรจุยา พร้อมจ่าย เครื่องสามารถนับเม็ดยาชนิดกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โดยใช้เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรม ติดตั้งลงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ จะทำหน้าที่ เก็บค่าและปรับตั้งค่าจำนวนเม็ดยาที่ต้องการ ควบคุมการนับโดยการรับค่าจากเซ็นเซอร์ และการเปลี่ยนทิศทางการไหลของเม็ดยาโดยการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (หมุนปรับความเร็วได้) โดยเม็ดยาจะไหลเรียงกัน บนถาดยาตกผ่านเซ็นเซอร์ เม็ดยาจะถูกนับและนำค่าการนับไปเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าให้ เมื่อครบรอบจำนวนเครื่องจะทำการปรับค่าไปที่ค่าเริ่มต้นเพื่อเริ่มนับใหม่ อีกทั้งเครื่องนับเม็ดยาได้ทำการออกแบบให้มีขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน ในที่ทำการสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล ซึ่งมีพื้นที่วางของน้อย ขนาดของตัวเครื่องสูง 80 ซ.ม. กว้าง 41 ซ.ม. วัสดุที่ใช้ทำจะใช้สแตนเลสผิวมันวาว มีถาดใส่เม็ดยา ทั้งนี้การนับเม็ดจะใช้พลังงานจาก พาวเวอร์ซัพพลาย (แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า) และมีเซอร์โวมอเตอร์ ทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนทางลงของยาตามชุดจำนวนยาที่สั่งจากคีย์แพท ซึ่งจากการทดลองสามารถ นับเม็ดยาได้ ถึง 50 ชุด ในเวลา 2.56 นาที จากเดิมที่ใช้มือคนในการนับกว่า 15 นาที และยังสามารถระบุ จำนวนเม็ดยาที่จะบรรจุได้หลากหลายตรงตามความต้องการได้ ที่สำคัญไม่ต้องสั่งซื้อเครื่องจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง

ทั้งนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsv.ac.th หรือสอบถามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-317-162 ในวันและเวลาราชการ

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply