ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(มทร.) รัตนโกสินทร์ กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สาขาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมากที่สุด ทั้งในหลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน ได้แก่ สาขาการบัญชี โดยในหลักสูตร 4 ปี มีผู้สมัคร 1,103 คน รับได้เพียง 248 คน ขณะที่หลักสูตรเทียบโอนมีผู้สมัคร 248 คน รับได้เพียง 170 คน

ส่วนสาเหตุของการที่มีผู้สนใจเข้าสมัครเรียนสาขาบัญชีมากกว่าทุกปีนั้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ศึกษาที่จบจากสาขาการบัญชีหางานง่ายขึ้น เพราะทุกบริษัท ทุกองค์กรต้องมีนักบัญชี และขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักบัญชีจึงเป็นอีกหนึ่งในสาขาที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างอิสระเสรี ฉะนั้นในอนาคต นักบัญชีของไทยจะมีโอกาสไปทำงานในประเทศอาเซียนมากขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(มทร.) รัตนโกสินทร์ ยังมีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ด้วยการเสริมทักษะทางด้านภาษอังกฤษ และภาษาจีนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความพร้อมทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งในประชาคมอาเซียนได้

ด้าน รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรีกล่าวว่า ในปี 2554 มีผู้สมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจของ มทร.ธัญบุรีประมาณ 4,000 – 5,000 คน แต่รับได้เพียง 1,000 กว่าคนเท่านั้น และสาขาที่มีผู้สนใจมากที่สุด ได้แก่ สาขาการบัญชี ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมากจากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนแล้วพบว่า นักบัญชีเป็นหนึ่งใน 8 สาขาอาชีพ ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี เมื่อครั้งที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงทำให้มีผู้สนใจเรียนในสาขาดังกล่าวมากขึ้น

นภสร ไชยคำภา

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply