นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมหม่อนไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และกรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม 2. การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหม่อนไหม 3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การย้อมสี และการออกแบบแฟชั่นด้านหม่อนไหม 4. การส่งเสริมแนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม คาดว่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ และทางวัฒนธรรม

ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และอาชีพที่ได้ผลพลอย ได้จากการปลูกหม่อนไหมเลี้ยง ให้เป็นอาชีพที่ช่วยส่งเสริมรายได้ และเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกร อีกทั้งสร้างกลุ่มแรงงานในวัยหนุ่มสาวให้หันมาสนใจและประกอบอาชีพการทำไหม และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนและไหมมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสืบสานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติให้เป็นไปตาม แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถสืบต่อไป

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

www.rmutt.ac.th

เม.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply