มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5  ระว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยต่างๆ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ  และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2555   โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 358-201 ต่อ 8508 – 8510   หรือที่ http://ird.rmutto.ac.th

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply