ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาพิจารณ์ ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร สำหรับกลุ่มกรุงเทพใต้ ซึ่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากชุมชนที่เป็นกรณี ศึกษาต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรม  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทั้ง 6 กลุ่มเขต จำนวน 25 มหาวิทยาลัย และสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มี  ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 29th by 89-5MHZLeave a Reply