รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.อีสานกำลังจะเข้าสู่ปีที่ 8 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ.2558 จึงได้มอบหมายให้แต่ละคณะ ทั้งส่วนกลางคือ มทร.อีสานนครราชสีมา และ 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตขอนแก่น กาฬสินธุ์ สุรินทร์ และสกลนคร เร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกคณะ สาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งานและสามารถทำงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้มอบนโยบายให้ทุกคณะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่นักศึกษา และเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ เพราะเมื่อเปิดเสรีการศึกษา ตลาดแรงงานจะเปิดกว้างมากขึ้น การสื่อสารโดยภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นเช่นเดียวกับการรู้เขารู้เรา ศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน นักศึกษาจะได้มีเจตคติที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสู่ระดับสากลต่อไป

รศ.ดร.วินิจ กล่าวอีกว่า การพัฒนานักศึกษา นอกจากมุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและฝึกฝนอาชีพแล้ว ยังมุ่งเน้นปลูกฝังเรื่องจิตอาสา การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยกำหนดให้นักศึกษาก่อนจบต้องเข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนความดีให้ครบ 100 คะแนน รวมถึงต้องทำประโยชน์ ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน สำหรับในส่วนอาจารย์ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ทำงานวิจัยเพื่อชุมชนมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

โดยขณะนี้มีอาจารย์กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศประมาณ 200 คน คาดว่าก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ปริญญาโทได้ประมาณ 20%     จากเดิม 5% ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติก และสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ส่วนปริญญาโท เปิดสอนบัญชีมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

มี.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply