ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานในองค์กร ซึ่งถือเป็นการปลุกจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย ผศ.พันธ์พงศ์ อภิชาตกุล และอาจารย์อดิศร พลเสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 150 คน

ผศ.ณรงค์  กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 17 พฤษภาคม  2548  ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการเป็นแกนนำอย่างจริงจังในการลดใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการ   (Key Performance Index ; KPI) ดังนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  จึงได้ดำเนินกิจกรรมและมาตรการประหยัดพลังงาน  และได้เล็งเห็นถึงกิจกรรมที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งนั่นคือการปลุกจิตสำนึกให้คนในองค์กรใช้พลังงานอย่างประหยัด  ซึ่ง Human หรือผู้ใช้  เป็นปัจจัย   ที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากถึง 70 – 80 %  ในขณะที่ Machine หรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานกลับเป็นตัวทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่ 30 – 40 %  เท่านั้น

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างเป้าหมายในการลดใช้พลังงานขององค์กร ให้สอดคล้องและสนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการจัดประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย 1. คำขวัญที่ได้รับรางวัลสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  ได้แก่  ราชมงคล  รู้ประหยัด  รักการใช้พลังงาน  ริเริ่มพลังงานทดแทน  เพื่ออนาคต  2. คำขวัญที่ได้รับรางวัลคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ คทอ. รักพลังงานปิดเมื่อไม่ใช้  จิตสำนึกอยู่ที่ใจ  ประหยัดพลังงาน  และ 3. คำขวัญที่ได้รับรางวัลคณะเทคโนโลยีสังคม  ได้แก่  พลังงานเหลือน้อยนิด  เทคโนโลยีสังคมร่วมใจคิดอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งคำขวัญเหล่านี้เกิดขึ้นจากการระดมสมอง ของคณาจารย์  และบุคลากร  ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อนำคำขวัญเหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงานในองค์กรต่อไป

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 26th by 89-5MHZLeave a Reply