ผศ.ภูวพัสส์ เอกตาแสง คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “เวลา พื้นที่ หลังกำแพง” ณ.ลานกิจกรรมชุมชนป้อมมหากาฬ ถนนมหาชัย เขตพระนคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การบูรณาการ     การเรียนการสอนกับชุมชน กรณีศึกษาวิชาการถ่ายภาพ มุ่งเน้นการแสวงหาคำตอบเพื่อนำมาใช้กับการเรียนการสอน โดยงานวิจัยได้เลือกชุมชนป้อมมหากาฬ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ รวมถึงสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ควรค่าแก่การศึกษา ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน พร้อมทั้งนำกระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนในชุมชนป้อมมหากาฬ ก่อนจะถ่ายภาพที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจัดแสดงกว่า 50 ภาพ มีการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน วัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิต และความเป็นมาของชุมชนป้อมมหากาฬที่อยู่ร่วมกัน โดยไม่ขัดแย้ง เรียบง่าย แค่กำแพงกั้นกลางก็มีชีวิตที่สงบสุขได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานภาพถ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2629-9153-7 หรือที่เว็บไซด์ http://www.itfd.rmutp.ac.th

 

ดาริสา ตระกูลเง็ก

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply