นักวิจัยม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาพัฒนาสบู่ดำพันธุ์ใหม่เป็นพืชทางเลือกทดแทนน้ำมันโครงการวิจัยการศึกษาพันธุ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในไร่เกษตรกร นำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า สบู่ดำเป็นพืชพลังงานทดแทน ในประเทศไทยมีอยู่ 1 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่มีพิษให้ผลผลิตต่ำ ซึ่งพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ในทุกภาคของประเทศ แต่อาจมีลักษณะต่างกันเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละแห่ง

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสบู่ดำไทยสามารถให้ผลผลิตเพียง 500 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 3,750 บาท โดยการวิจัยได้นำสบู่ดำสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษและให้ผลผลิตสูงจากประเทศศรีลังกาและเม็กซิโก มาผสมพันธุ์กับสบู่ดำไทย ด้วยวิธีการผสมเกสรเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนำมาปลูกและดูแลโดยการให้ปุ๋ยให้น้ำ เปรียบเทียบกับปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ทดลองนำไปปลูกในเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ที่สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมดินเหนียว และจังหวัดสระแก้วเป็นดินร่วน และที่แปลง 4 มทร.สุวรรณภูมิหันตราซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้ถึง 800 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 6,000 บาท ทั้งนี้ จะทราบผลการวิจับใน 2 ปีข้างหน้า

รศ.ดร.สุรชัย กล่าวอีกว่า ในอนาคตพลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันดิบจะหมดไป ซึ่งทั่วโลกพยายามที่จะหาพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และสบู่ดำก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตน้ำมันได้โดยเป็นน้ำมันบนดินที่ไม่ต้องรอการทับถมของฟอสซิลและสามารถเพิ่มผลผลิตของสบู่ดำได้มากขึ้น

จากพืชพลังงานทดแทนที่ใช้ในครัวเรือนก็อาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ให้เกษตรกรหรือเป็นพืชที่สามารถสร้างพลังงานทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรม ลดการนำเข้าน้ำมันได้ในอนาคตหรือเป็นพืชทางเลือกในการผลิตน้ำมันแทนน้ำมันปาล์ม ซึ่งส่งผลให้น้ำมันปาล์มราคาถูกลงได้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3570-9096 หรือเข้าไปที่ http://www.agri.rmutsb.ac.th

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply