นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.)        สุวรรณภูมิ และนายพากร วังศิราบัตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเป็นพยานในพิธี                     ที่ห้องกลาโหม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันในความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยอีกว่า สำหรับรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงนั้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในเรื่องการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมการประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร้องขอ

ส่วนทางด้าน ผศ.จริยา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการทางวิชาการและในอนาคตทั้งสองหน่วยงานมีจุดประสงค์ที่จะตกลงร่วมมือกันในการผลิตงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรและบุคคลต่อไป

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZLeave a Reply