นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับองค์การมหาชนภายใต้สังกัด วธ.ว่า  ขณะนี้ได้หารือร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ศูนย์คุณธรรม หอภาพยนตร์ ในการบูรณาการงาน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำโครงการรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ เน้นการนำภาพยนตร์ในกลุ่มอาเซียนมาเผยแพร่ กระตุ้นให้ประชาชน รวมทั้งเด็กเยาวชน ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้รับรู้ถึงการที่ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558 ส่วนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้นำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์  ซึ่งตนเห็นว่าหากนำผลการวิจัยมาต่อยอดสู่การ

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ในส่วนศูนย์คุณธรรม ได้มีการรายงานถึงแผนเสนอของบ ประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 โดยได้เสนอของบฯมาจำนวน 150 ล้านบาทในการขับเคลื่อนแผนความซื่อตรงแห่งชาติ ในขณะเดียวกัน ยังได้เน้นย้ำให้ศูนย์คุณธรรม หาวิธีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และนักศึกษาอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ได้เรียนรู้กิจกรรม จิตอาสามากขึ้นเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกมาก อย่างไรก็ตาม  นับเป็นเรื่องที่ดีที่องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จะบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ปิยะพงษ์ เคนทวาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

 

เม.ย. 27th by 89-5MHZ



Leave a Reply