สาธารณรัฐเกาหลีนับได้ว่ามีความสวยความทางด้านวัฒนธรรมที่ไม่แพ้ชาติอื่นๆในเอเชียด้วยกัน และเกาหลีใต้ยังมีมนต์เสน่ห์ชวนให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาแวะเวียนเยือนแดนกิมจิแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย  ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มเอเชียที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีในระดับสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกที่มักจะเห็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจากหลากหลายประเทศปักธงเดินทางมาศึกษานวัตกรรมใหม่ๆจากดินแดนแห่งนี้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ก็เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่ได้ขนทัพนักศึกษาจากโครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลธัญบุรี” จำนวน 27 คน บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำ  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการ ได้เปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ ภาษา การสื่อสารวัฒนธรรมข้ามชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ รวมไปถึงทดสอบความสามารถในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นการจุดประกายความสนใจของนักศึกษาได้กว้างไกลในเวทีต่างประเทศ

เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยอินชอน ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นของรัฐจัดตั้งครั้งแรกจากวิทยาลัยเทคนิคเมืองอินชอน ในพ.ศ.2522 ต่อมาในปี 2531 จึงยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอินชอนได้ปรับสถานะตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอินชอนยังมีสถาบันการศึกษาภาษาเกาหลี ผสมผสานการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสังคม นอกจากนี้จุดเด่นสำคัญคือการมีหน่วยงานวิจัยที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่   ส่วนอีกแห่งคือ Seoul Women’s University เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1920  เปิดสอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะศิลปกรรม คหกรรมสิ่งทอ สังคมศาสตร์ และธุรกิจการบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำสตรี เพื่อรับใช้สังคมและทำงานในบทบาทของสตรีในการต่อสู้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆให้กับสตรี ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เชิดหน้าชูตาของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

โดย  อาจารย์วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เล่าว่า การนำนักศึกษาเดินทางมาเกาหลีใต้ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มกิจกรรม  และเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆในเกาหลีใต้แล้วจะต้องกลับไปทำโครงงานจากการดูงานครั้งนี้ ว่าจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปต่อยอดกับคณะของตนเองได้อย่างไรบ้าง  เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน เพราะ มทร.ธัญบุรี มีความสนใจสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยอินชอนที่มีความโดดเด่นสามารถผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพจนทำให้ประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกตื่นตัวหันมาสนใจอยากเที่ยวเกาหลีใต้กันอย่างไม่ขาดสาย และอาจจะมีการส่งอาจารย์มาเรียนรู้การทำงานวิจัยร่วมกันด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน     ในปี 2558

ด้าน  นายณัฐพล ดีอุต  นักศึกษาชั้นปี 4  คณะครุศาสตร์ บอกว่า  รู้สึกโชคดีที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ชอบทำกิจกรรมและนักศึกษาที่มุ่งทางวิชาการได้มาศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ได้เห็นความหลากหลายและความแตกต่างของอุดมศึกษาชาติอื่นๆ  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของไทยได้ และที่สำคัญยังได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของคนเกาหลี ซึ่งจากการดูงานเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเกาหลีมีความทันสมัยมาก และคิดว่าจะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่น่าสนใจไปปรับใช้ที่เมืองไทยด้วย

อย่างไรก็ตามมาถึงวันนี้การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่สังคมโลก ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทยอีกแล้ว การเตรียมพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และทักษะชีวิตจึงจะทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศของเราจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนได้ด้วยความมั่นใจ ซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ย่อมมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาไทยได้อย่างดีเช่นกัน

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply