มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับน้องสร้างสรรค์ ชูอบรมคุณธรรมจริยธรรม หวังขัดเกลาจิตใจ กระตุ้น สร้างจิตสำนึก ความประพฤติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา พร้อมติวเข้มรุ่นพี่ ผู้นำนักศึกษาเข้าใจแนวทางในการรับน้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์ป้อมปรามรับน้องใหม่ รับแจ้งปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์  5-23 มิถุนายน นี้ ไร้ความรุนแรง

ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน เปิดเผยถึงนโยบายการรับน้องในปีการศึกษา 2555 ว่า ปีนี้ ทางมทร.อีสาน ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนักศึกษา ได้แก่ กลุ่มองค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และผู้นำชมรมต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาให้ทราบถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้อง ข้อห้าม ข้อปฎิบัติต่างๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาทิ ต้องไม่ละเมิดสิทธิ ไม่มีการนำอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง ห้ามบังคับฝืนใจรุ่นน้อง และทุกกิจกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ และมีอาจารย์รับผิดชอบ เป็นต้น  และส่วนที่ 2 โครงการ ก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย. นื้ โดยเป็นการจัดกิจกรรมรับน้องส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นทุกปี ให้นักศึกษาปี 1 ทุกคณะมารับน้องด้วยกัน มีการจัดกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ ช่วงเช้า ตักบาตร และช่วงเย็นจะมีการทำบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความภาคภูมิใจในสถาบัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม นอกจากนั้น รุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมจะมีการจัดกิจกรรมแนะนำสิ่งดีๆ ให้น้องๆ รักสามัคคีกันมีทั้งหมด 5 ฐาน ส่วนการแยกจัดตามคณะนั้น จะมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง โดยจะจัดทั้งหมด 3 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้อมปราบรับน้องใหม่ ซึ่งหากมีปัญหา หรือต้องการปรึกษาสามารถแจ้งแก่  รองอธิการบดี รองคณบดีทุกคณะ หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ คอยติดตาม ดูแล เฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และกำหนดให้จัดกิจกรรมรับน้อง วันปกติได้ตั้งแต่ 4 โมงเย็น -1 ทุ่ม และวันเสาร์ จัดกิจกรรมได้ทั้งวัน ซึ่งต้องจัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามจัดนอกสถานที่ ถ้าฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษที่รุนแรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมรับน้องของ มทร.อีสานปีนี้ คาดว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่านักศึกษารุ่นพี่เข้าใจ และปฎิบัติตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply