ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และดร.หทัยกร พันธุ์งาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหาร (CEO) วิทยาลัยนานาชาติและคณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่ Mohawk College of Applied Arts and Technology ประเทศแคนาดา และ Morehouse College ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี   ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ เป็นประธานในการลงนามที่ Morehouse College,   Atlanta    ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้ ทาง Mohawk College สนใจร่วมโครงการ 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติร่วมกันในระบบ 3+1 โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นทางด้าน โลจิสติกส์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ และโครงการเดินทางมาเยี่ยมชมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2555

ส่วนทางด้าน Morehouse  College ให้ความสนใจหลายโครงการ อาทิ ให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน  การจัดหลักสูตรระยะสั้นทางด้านโลจิสติกส์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ   ให้มีการจัดหลักสูตรระยะสั้น โดยมีอาจารย์ทั้ง สองฝ่าย และนักศึกษา ของ Morehouse College และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเรียนร่วมกัน

ซึ่งการไปเยี่ยมชม และลงนาม MOU กับทั้ง 2 สถาบันครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากท่านผู้บริหารและคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมในการนำเสนองานด้วย  นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจยังได้เยี่ยมชมบริษัทจำลองของ Mohawk College  ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำบริษัทจำลองของคณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ ในอนาคต ส่วนทางด้าน Morehouse College ก็ได้เคยร่วมทำกิจกรรมกับทาง มทร.กรุงเทพ เมื่อครั้งน้ำท่วม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธา มาก่อนหน้านี้แล้ว  สุดท้ายทางคณะ  ที่ร่วมเดินทางได้มีโอกาสทัศนศึกษาและดูงานในสถานที่สำคัญของเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เช่น University of Toronto ,CN Tower,  Skylon Tower , Niagara Falls ,City of Theatres และ เยี่ยมชม  Hershey’s  Chocolate  World Factory ,Smithsonian Institute, White House (ทำเนียบขาว) ,รัฐสภาสหรัฐ ,  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ,พิพิธภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆ และย่านธุรกิจการค้า Fifth Avenue, Times Square    ในมหานคร New York ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply