อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาโปรแกรมออกแบบลายทอผ้าและฐานข้อมูลลายทอผ้าโบราณล้านนา ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมคือ สามารถช่วยถอดรหัสรูปแบบลายผ้าและเทคนิคการทอผ้า โดยนำเอาต้นแบบลวดลายโบราณล้านนา มาทำซ้ำๆ เพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการออกแบบลายทอผ้าให้มีความง่ายขึ้น รวมถึงเรื่องราวของการนำลวดลายผ้าดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยได้ นอกจากนี้แล้วยังช่วยพัฒนา เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านลายผ้าของชาติพันธุ์ล้านนาให้คงอยู่สืบไป

 

สุรีรัตน์ นพยอด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://radio895.rmutt.ac.th

พ.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply