สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องมือวัด หัวข้อ “การใช้ การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมาตรวิทยามิติ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดอบรมสอบเทียบเครื่องมือวัดครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISo/IEC/มอก 17025 โดยเป็นกิจกรรมพื้นฐานหลักที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมและนำไปสู่การสร้างหลักประกันความถูกต้องของผลการวัดจากเครื่องมือวัดต่างๆ และครอบคลุมคุณภาพในการผลิตตลอดจนเป็นแนวทางนำไปสู่การขอรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในอนาคต โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมาถ่ายทอดความรู้และเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือนี้

ด้าน อ.สรายุทธ มาลัยพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าและทักษะทางด้านมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับครู อาจารย์ วิศวกร ช่างเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด Green Resulting บริษัทอิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด บริษัทควดลิตี้เซรามิกและคณาจารย์ จากมาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เชียงราย และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยผู้จัดเชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหรือทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดของตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผศ.ปฏิญาณ สุทธิเวช ที่ปรึกษาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ รักษาการฝ่ายมาตรวิทยามิติ นายวิโรจน์ สุดาธรรม และนางสาวเกษญา วัชระนุกูล นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ เป็นวิทยากรในการอบรม.

ที่มา http://www.lpc.rmutl.ac.th

มิ.ย. 29th by 89-5MHZLeave a Reply