เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยอาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตสำหรับงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Research Unit of Electrostatic Applications for Energy and Environment (RUEE) และ APEX Instrument ได้จัดโครงการอบรมและปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วย CPLD โดยวิธีวาดผังวงจรและภาษา VHDL เบื้องต้นสําหรับผู้สอน.” ให้กับอาจารย์จากสถาบันต่างๆ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทักษะความรู้ในการออกแบบวงจรดิจิตอลสมัยใหม่ด้วย CPLD เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการเรียนและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆจนสามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนากับสถาบันการศึกษาภายนอกต่อไป

ในโ่ครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์จากหลายสถาบันเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วย CPLD โดยวิธีวาดผังวงจรและภาษา VHDL เบื้องต้นสําหรับผู้สอน.” ณ ห้องประชุมสารภี อาคารเรียนนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่มา http://college.rmutl.ac.th

ก.ค. 30th by 89-5MHZLeave a Reply