ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล  ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร และ รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงศา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดทำแปลง ทดสอบสาธิตพันธุ์ยางพารา ร่วมกับนายประสิทธ์  หมีดเส็น รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯและสำนักงานสงค์เคราะห์การทำ ส่วนยางได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้การจัดการสวน ยางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจตจำนงร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง และนักศึกษาอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว โดยรายละเอียดประกอบด้วย  ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ค้นคว้าวิจัย ทดสอบและสาธิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ บุคลากร และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมการทำสวนยางและอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนร่วมมือและสนับสนุนด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก  การพัฒนาสวนยางให้แก่เกษตรกรและนักศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯและสำนักงานกองทุนฯจะได้ถือปฏิบัติ ร่วมกันเป็นระยะเวลา 6 ปี

ที่มา http://www.rmutl.ac.th

ส.ค. 31st by 89-5MHZLeave a Reply