คณะกรรมการบริหารสถานี

 

1.

พันตรีเพียร จรรย์สืบศรี

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

2.

นางเยาวมาลย์ มณีวัฒนา

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ บุรีภักดี

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

4.

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุฯ

5.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ

ตำแหน่ง  อธิการบดีมทร.ธัญบุรี

6.

ดร.วิชัย พยัคฆโส

ตำแหน่ง  รองอธิการบดี

7.

นางวนิดา ปอน้อย

ตำแหน่ง  รองอธิการบดี

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ

9.

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

11.

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้

12.

นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย

ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค

13.

นายวิรัช โหตระไวศยะ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

14.

ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ ฝ่ายรายการ

15.

ผศ.มโน สุวรรณคำ

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ ฝ่ายบริหาร