ติดต่อสถานี

 

ชื่อ : สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ : 214-216  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร : 02-6917781-82 แฟกซ์ : 02-6917780

Email : radio895.rmutt@gmail.com